پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ | Thursday 22 August 2019
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه خواص مواد

پژوهشكده سرامیك - سرامیک های مهندسی

آزمون های قابل ارائه شامل: 


 

 


 
آزمون فتولومینسانس (اسپکتروفتومتری)tiff اندازه گیری شدت طول موج نشر و تهییج برای مواد فلورسانس و فسفرسانس - اندازه گیری مدت زمان تابش نمونه های فسفرسانس
آزمون STA
 
آزمون XRD (پژوهشکده سرامیک) آنالیز پراش پرتوهای ایکس، تهیه طیف و الگوی پراش

 

نام قبلی این آزمایشگاه: ارزیابی خواص

تلفن داخلی: 308