يكشنبه ۵ تير ۱۴۰۱ | Sunday 26 June 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

خواص حرارتی

 دیلاتومترtiff
 تعیین ضریب انبساط حرارتی مواد فلزی و سرامیکی، دمای انتقال به شیشه در نمونه های شیشه و لعاب و غیره
 STAtiff  اندازه گیری هزمان اختلاف دمای بین نمونه مجهول و نمونه مرجع، تغییرات وزن نمونه مجهول بعنوان تابعی از درجه حرارت، بررسی رفتار حرارتی مواد از نظر نقطه ذوب، تبخیر،تصعید و غیره
 آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی (کالریمتری DSC) tiff  قابلیت کنترل دقیق آهنگ اعمال سیکل حرارتی سرمایشی و گرمایشی و غیره