شنبه ۲۷ دي ۱۳۹۹ | Saturday 16 January 2021
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اخبار


پژوهشگران پژوهشگاه مواد و انرژی موفق به سنتز و بررسی خواص نانوذرات مغناطیسی فریت روی-کبالت پوشش داده شده به وسیله پلی ان ایزوپروپیل آکریلامید و یافتن افق تازه ای در درمان سرطان شدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، مجری این طرح سید عبدالواسط نوری فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته نانو مواد در این خصوص گفت: سرطان بعد از بیماری های قلبی دومین عامل مرگ ‌و میر در جهان است و درمان آن یکی از چالش های فراروی دانش پزشکی و دارورسانی می باشد که متاسفانه روش های معمول قابلیت درمان کامل آن را ندارند.

وی افزود: در این میان استفاده از نانوذرات مغناطیسی با توجه به قابلیت گرما دهی آنها تحت میدان مغناطیسی متناوب و پوشش دهی آنها با پلیمرهای حساس به دما با توجه به امکان استفاده از این پلیمرها به عنوان حامل دارو توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

نوری ادامه داد: این ابزار جدید با توجه به دارا بودن همزمان دو قابلیت هایپرترمیا و دارورسانی، افق تازه ای در زمینه درمان سرطان ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این پروژه اعمال پوشش پلیمری حساس به دما روی نانوذرات مغناطیسی می باشد، تصریح کرد: در این پروژه نانوذرات با ترکیب های مختلف فریت کبالت روی با استفاده از روش شیمیایی هم رسوبی سنتز شدند. سپس پوشش دهی روی نانوذرات با خواص بهینه به وسیله ی پلیمر حساس به دمای پلی ان ایزوپروپیل آکریلامید به روش پلیمریزاسیون مینی امولسیون انجام شد.

این پژوهشگر افزود: به همین منظور فریت های مختلف کبالت روی Co­1-xZnxFe2O4با ترکیبات مختلف x=0,0.1,02,0.3,0.4 سنتز شد و سپس در ادامه با استفاده از اولئیک اسید سطح نانوذرات بهینه اصلاح سطحی گردید و فروژل پلی ان ایزوپروپیل آکریلامید با حضور این نانوذرات سنتز شد.

وی ادامه داد: همچنین هیدروژل پلی ان ایزوپروپیل آکریلامید به صورت جداگانه جهت مقایسه با فروژل سنتز شده، سنتز گردید. خواص ساختاری با استفاده از آنالیز FTIRو XRD بررسی شد. نتایج تحلیل XRD با استفاده از نرم افزار تایید کننده تشکیل ساختار فریت کبالت روی با اندازه بلورک حدود nm 10و پارامتر شبکه حدود A 8/4 می باشد. پیک های cm-1 420 و    cm-1 583 تشکیل ساختار اسپینل را تایید کردند.

نوری افزود: در بررسی خواص مغناطیسی با استفاده ازVSM ،نمونه ها به ترتیب افزایش درصد عنصر روی، به ترتیب میدان پسماندزدای 289، 187، 103، 24 و 14 را از خود نشان دادند.

بر روی نانوذرات Co­0.6Zn0.4Fe2O4 به عنوان ترکیب بهینه، پوشش اعمال شد. دمایLCST هر دو نمونه هیدروژل و فروژل باDSC  و UV-visible  و حدود 32°C به دست آمد. در اثر گرم کردن نمونه تغییر فاز به وضوح مشاهده گردید و در مقایسه تصاویر قبل و بعد از اعمال پوشش، وجود پوشش روی نانوذرات به خوبی مشاهده شد.

 

گفتنی است این پژوهش با راهنمایی دکتر اصغر کاظم زاده و دکتر علی زمانیان در پژوهشگاه مواد و انرژی انجام شده است.